Homage to Degas' Ballerinas

Homage to Degas' Ballerinas
11 x 14